5 câu hỏi ngỡ đơn giản mà có thể xí gạt hết những người IQ “khủng”

Dù bạn rất tự tín ra khả năng tâm tính cũng như tư duy nhạy bén thứ tớ, mà đã cẩn thận kẻo bị gạt gẫm khi đáp những câu hỏi sau.

11. Nếu con gái 21 giai đoạn thời phẳng phiu 1 bán mạng giai đoạn thứ bầm, hỏi khi con gái 42 giai đoạn thời bầm bao lăm giai đoạn?

A.

42

B. 63

C. 84

D.

Đáp án khác

Bấm ra bất kì vị trí này trên khuông hình đặt lựa