Liên Hợp Quốc cấm 4 tàu Triều Tiên cập cảng quốc tế

Tàu Petrel 8 đem cờ Comoros nằm trong suốt danh sách trị hạng Liên Hợp Quốc vì nghi ngờ chở dãy bị cấm, hệ trọng tới Triều Tiên. Ảnh: Vessel Finder.

Tàu Petrel 8 đem cờ Comoros nằm trong suốt danh sách trị hạng Liên Hợp Quốc vì nghi ngờ “chở dãy bị cấm”, hệ trọng tới Triều Tiên. Ảnh: Vessel Finder.

Mỹ trong suốt tháng 12 yêu cầu Liên Hợp Quốc cấm 10 tàu, trong suốt đấy có đem cờ Belize, Trung Quốc, Hong Kong, Palau và Panama, cập cảng quốc tế vì nghi ngờ làm ăn cùng Triều Tiên. Trung Quốc chỉ tán thành đặt ra 4 tàu đem cờ Triều Tiên, AFP dẫn danh thiếp nguồn ngoại giao cho biết ngày 28/12.

4 tàu bị cấm cập cảng quốc tế gồm Ul Ji Bong 6, Rung Ra 2, Sam Jong 2 và Rye Song Gang 1, đỡ tổng số tàu bị Liên Hợp Quốc trị lên 8. “Chỉ 4 tàu đặt bằng lòng” đem ra lệnh cấm mà “quy đệ trình hỉ đặt ngỏ”, cho phép bổ sung trong suốt mai sau, đơn nhà ngoại giao nói.

Năm 2017, Hội cùng Bảo An hỉ đem ra ba quyết nghị trị Triều Tiên ra ngày 5/8, đặt ra sắt, than, ngư nghi ngờệp Triều Tiên, ngày 11/9, đặt ra ngành dệt may, giới hạn nguồn cung dù, và gần đây nhất là ngày 22/12, tập hợp ra danh thiếp sản phẩm dù lửa tinh luyện. Ngăn danh thiếp tàu khả nghi ngờ cập cảng, ngoại trừ trường hợp nhân đạo do Hội cùng Bảo an quyết định, đặt nêu ra trong suốt quyết nghị tháng 8.

Liên Hợp Quốc ngày 5/10 xác định 4 tảu “chở dãy bị cấm”, dẫn tới lệnh cấm cập cảng “đầu tiên trong suốt lịch sử Liên Hợp Quốc”, theo Hugh Griffiths, ủy ban giám sát thật thi trị Triều Tiên hạng Liên Hợp Quốc. 4 tàu trên đăng ký tại Comoros, Saint Kitts và Nevis, Campuchia và Triều Tiên. Họ đặt cho là chở than, sắt và cá Triều Tiên.

Như Tâm