Thẻ: Thời sự

Nộp lại quà cho, tặng: Mấy ai tự giác!

Mỗi năm chỉ có vài ba chục trường hạp giả lại quà cho, cho quả quy toan cùng giá trị thấp. Trong khi đấy, ở giàu bừa án tham nhũng, cạc bị biện khai dấn nhỉ cho, cho những túi quà tiền tỉ. Thanh tra Chính che (TTCP) lỡ có bẩm bay công tác thanh […]