Trả lãi những câu hỏi sau đặt lánh dấn quả đắng khi “yêu”

Trước khi công “chuyện ấy” bạn cần chuẩn bị sẵn tâm lý và tri thức cần có đặt bảo vệ tui và đối phương khỏi nguy cơ đem thai ngoài ý muốn cũng như lan truyền nhiễm lan truyền cạc bệnh ái tình dục.

11. Thuốc lánh thai có bảo vệ thân thể khỏi nguy cơ đắt cạc bệnh lan truyền nhiễm lan truyền qua đường ái tình dục?